Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala.

Vrlo je važno najprije odvojiti otpad prema vrstama otpadaka. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene.

Reciklaža je najznačajniji vid zaštite životne sredine a reciklažom ee-otpada se izdvajaju opasne komponente zbog kojih je ee-otpad svrstan u kategoriju opasnog otpada. Nepravilno odbacivanje i postupanje sa ee-otpadom može značajno ugroziti životnu sredinu s obzirom na to da se u jednom elektronskom uređaju može naći između 600 i 1000 toksičnih komponenti.

Reciklažom električnog i elektronskog otpada se postiže pravilan tretman čime se dobijaju vrijedne sekundarne sirovine, a pravilno postupa sa štetnim materijama i samim tim štiti životna sredina.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here