Prerada otpada ili reciklaža je prerada i ponovno pretvaranje starih materijala u nove proizvode sa ciljem smanjenja upotrebe svježih sirovina i smanjenje korištenja energije.

 

Reciklaža smanjuje količinu otpada na deponijama i cijenu njegovog odlaganja kao i potrebu krčenja novih zemljišta za nove deponije. Reciklažom se umanjuje ispuštanje štetnih gasova i procjednih voda na deponijama koje uzrokuju zagađenje vazduha i vode.

 

Recikližni materijali uključuju mnoge vrste stakla, papira, metala, plastike, tekstila, i elektronike.

Nove metode proizvodnje trebalo bi da su čistije, da koriste manje energije i da ne proizvode štetne nus (sporedne) proizvode. Cilj ovog pristupa je da zadovolji ljudske potrebe bez ugrožavanja života ljudi ili cjelovitosti eko sistema od kojeg zavisimo.

 

 

U pogledu mogućnosti ponovnog iskorištenja materijali mogu biti:

Reciklabilni (mogu se iskoristiti ponovnim vraćanjem u proces proizvodnje)
Nereciklabilni (ne mogu se vratiti u proces i koriste se za dobijanje energije)
Opasni-hazardni (materijali koji su štetni za čovjeka i njegovo okruženje)
Bezopasni (materijali koji nisu štetni za čovjeka i njegovo okruženje)

 

 

 

 Šta znače simboli na ambalaži?

 

 

1. Univerzalni simbol recikliranja ili Mobiusova petlja

Simbol predstavlja Mobiusovu petlju koja sadrži tri povezane strelice u obliku trokuta sa zaobljenim kutevima. Sve tri se nadovezuju jedna na drugu i svaka predstavlja ciklus recikliranja. Ovaj simbol nije zaštićen i koristi se na razne načine i u raznim varijacijama, ali generalno se može reći da označava proizvode koji se mogu reciklirati. Ako je Mobiusova petlja u krugu, označava proizvode dobivene reciklažom, a ponekad se unutar petlje nalazi postotak koji označava udio recikliranog materijala u proizvodu.

 

 

2. Simbol RECIKLIRAJ! / Ambalaža za recikliranje

Osnovno značenje simbola RECIKLIRAJ! (eng. Recycle Now, Recycle Mark), kao što i njegov naziv govori – poziv je na akciju, odnosno apel svima da se reciklira u što većoj mogućoj mjeri. Simbol nalazimo na većini proizvoda koji su pogodni za recikliranje, od proizvoda prehrambene industrije, namještaja, najrazličitijih oblika ambalaže i slično. Kružni oblik simbola predstavlja samoodrživost procesa recikliranja, a sam simbol ima i varijaciju sa srcem koja ima isto značenje, ali i naglašava pozitivan učinak recikliranja na okolinu.

 

 

3. Sistem numerisanja i kratica za označavanje ambalaže

Princip numerisanja i kratica za označavanje ambalažnog materijala je vrlo jednostavan. Ispod simbola Mobiusove petlje nalazi se slovna skraćenica hemijskog spoja od kojeg je ambalaža proizvedena, dok se unutar petlje nalazi i brojčana oznaka. Kratice se pišu samo velikim slovima, a ako je unutar petlje samo broj bez kratice, radi se o kombinaciji materijala. Značenje svih kratica i brojeva možete jednostavno provjeriti na internetu.

 

4. Zelena tačka

Ovim simbolom proizvođač obavještava potrošača da je on ili uvoznik platio propisanu novčanu naknadu na račun organizacije za gospodarenje ambalažnim otpadom. Ta bi organizacija tada u pravilu trebala osigurati pravilno gospodarenje ambalažnim otpadom. U naravi, ovo je evropski simbol kojim proizvođači i/ili dobavljači obavještavaju kupca da su finansijski pridonijeli i sudjelovali u recikliranju ambalaže proizvoda na kojem je simbol otisnut (npr. finansiranjem izrade ili nabavom vrećica za otpad ili kontejnera-posuda za odlaganje smeća). Simbol ne znači da je ambalaža proizvoda nužno pogodna za recikliranje.


5. Ne zagađuj okoliš / Čuvajmo prirodu

Originalni naziv ovog simbola je engleski “THE TIDYMAN”, što u slobodnom prijevodu označava osobu koja brine o okolišu, odnosno osobu koja ne zagađuje okoliš time što otpatke baca u za to predviđena mjesta. Simbol predstavlja podsjetnik da vlastite otpatke odlažemo u za to predviđena mjesta (kante za otpatke, kontejnere i sl.). Važno je naglasiti da značenje simbola nije izravno povezano s činom recikliranja, ali zasigurno potiče savjesno ponašanje prema odlaganju otpadaka, odnosno očuvanju i zaštiti okoliša.

 

6. FSC (Forest Stewardship Council)

FSC je Vijeće za upravljanje šumama. To je neovisna, nevladina i neprofitna organizacija uspostavljena radi promoviranja odgovornog upravljanja svjetskim šumama. Ako neki proizvod, najčešće proizvodi izrađeni od drva, sadrže simbol FSC, to znači da su drvena građa kao i proizvođač u skladu s principima FSC te da je sam proizvođač svjestan važnosti promicanja ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog gospodarenja svjetskim šumskim resursima. Kupnjom proizvoda s oznakom FSC direktno potičete odgovorno gospodarenje šumama te pridonosite očuvanje šumskih resursa diljem planeta.

7. Odvojeno sakupljanje otpada

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori nakon isteka vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Ne bacajte proizvode s navedenom oznakom kao nerazvrstani gradski otpad, već ih odlažite na za to propisana mjesta! Ako je ispod oznake otisnut hemijski simbol, to naznačuje da navedeni proizvod sadrži teški metal (živu, kadmij ili olovo) u koncentraciji iznad prihvatljive granice.

 

 

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here