GRAD ZENICA PUTEM SLUŽBE ZA BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA SA PODRUČJA GRADA ZENICA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU RASPODJELE BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2018. GODINU

Grad Zenica poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) koje su registrovane za djelovanje na nivou Grada Zenica da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima, strateškim dokumentima, akcionim planovima i drugim dokumentima Grada Zenica iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  1. KULTURA

1.1. Kreiranje inovativnih kulturnih sadržaja i programa.

1.2. Afirmacija tradicije i kulturne baštine naroda Bosne i Hercegovine.

1.3. Organizovanje manifestacija kulturno-umjetničkog i zabavnog karaktera za zadovoljavanje potreba građana Grada.

1.4. Promoviranje kulturno-umjetničkog amaterizma, volonterizma, timskog rada i očuvanje   kulturnoumjetničkog identiteta.

1.5. Poštivanje demokratskih principa i standarda kulture, obrazovanja i promocija aktivnosti protiv govora mržnje.

  1. SPORT i ZDRAVLJE

2.1. Organizovanje i provođenje amaterskih sportskih manifestacija djece, omladine i odraslih za koje je iskazan prepoznatljiv interes građana i Grada Zenica.

2.2. Sportski programi i sadržaji za zadovoljavanje potreba građana na području Grada Zenica.

2.3. Pripremanje, organizovanje i provođenje sportskih takmičenja rekreativaca, omladine i djece koji nisu uključena u zvanični sistem takmičenja.

2.4. Edukacija, sportski odgoj i obrazovanje djece i omladine koja nisu članovi sportskih klubova.

2.5. Aktivnosti koje promovišu zdrav način života, amaterizam i volonterizam, kao i programi za korisno ispunjavanje slobodnog vremena, te uključivanje osoba sa posebnim potrebama.

  1. MLADI

3.1. Prevencija maloljetničke delikvencije, zloupotrebe interneta, vršnjačkog nasilja, narkomanije, alkoholizma, i ostalih pošasti suvremenog doba.

3.2. Aktivnosti koje podstiču mlade na promociju volonterizma, demokracije, tolerancije i ravnopravnosti spolova, te kreativno izražavanje mladih.

3.3. Projekti i programi iz oblasti zaštite prava djeteta.

3.4. Organizovanje manifestacija kulturno-umjetničkog i zabavnog karaktera za mlade.

3.5. Zajedničke maturske zabave i slične manifestacije za koje je iskazan prepoznatljiiv interes mladih i Grada Zenica.

  1. SOCIJALNA ZAŠTITA

4.1. Briga o ugroženim kategorijama stanovništva.

4.2. Projekti inkluzije osoba sa posebnim potrebama i drugih marginaliziranih i društveno zapostavljenih skupina, te briga o osobama koje zbog fizičkog ili drugog hendikepa nisu u stanju same brinuti o sebi.

4.3. Prevencija nasilja u porodici i suzbijanja prosjačenja, skitnje i ostalih oblika negativnog ponašanja.

4.4. Mogućnost aktiviteta osoba sa invaliditetom i promocija rezultata.

4.5. Programi za stare osobe.

 

Iznosi sredstava za projekte koji budu odobreni iznosit će od 500,00 KM – 5.000,00 KM.

Grad zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva.  Dužina trajanja projekta može biti do kraja 2018 godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane

OCD-e i NVO-e (udruženje/udruga ili fondacija), na području Grada Zenica u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, s tim da projekat mora biti implementiran na području Grada Zenica. Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnositelje projekta u okviru javnog poziva.

Aplikant može aplicirati na ukupan iznos cijene projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji.

Aplikant može konkurisati samo sa jednim projektnim prijedlogom, a projekat može obuhvatiti jednu ili više prioritetnih oblast, s tim da primarna oblast mora biti jasno naznačena.

PREUZIMANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

Projektna dokumentacija (projektni prijedlog-Aneks 1, pregled budžeta-Aneks 2, matricu logičkog okvira-Aneks 3 i plan aktivnosti i promocije-Aneks 4) kao i dio dodatne dokumentacije (Aneks 5, Aneks 6, Aneks 7 i Aneks 8) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti na zvaničnoj Web stranici Grada, www.zenica.ba 

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se preuzeti sa službene Web stranice Grada. Pitanja u vezi sa javnim pozivom mogu se postaviti pismeno u Službi ili elektronski na e mail: drustvene.djelatnosti@zenica.ba

 

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here